Logowanie:
 •  1 
 •  2 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
Polityka prywatności

1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Administrator przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane podawane przez Niego są informacjami jawnymi, udostępnianymi do wiadomości publicznej w utworzonym na żądanie profilu Użytkownika, o ile nie wynika inaczej z ustawień prywatności. Dane te udostępnione są w sieci Internet oraz mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie odpowiada Administrator

4. Administrator może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Administratora o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana

5. Dane osobowe Użytkowników nie mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych.

6. Administrator nie ma prawa przetwarzania danych Użytkownika bez jego uprzedniej zgody w celach marketingowych.

7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach marketingowych, Użytkownik może zgłosić Administratorowi żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych.

8. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa gabinet.eu może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z gabinet.eu w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw.

9. Opinie, które obrażają, naruszają dobra osobiste lekarzy i placówek, noszą znamiona nieuczciwego działania konkurencji oraz są niemożliwe do zweryfikowania nie będą publikowane na łamach portalu gabinet.eu.

10. Każdy uprawniony lekarz bądź upoważniony przez placówkę medyczną (pełnomocnik) może: usunąć, zmodyfikować lub dodać dane lekarza i/lub placówki.

Gabinet.eu może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do gabinet.eu jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych. Portal Gabinet.eu nie odpowiada za trafność oraz aktualność danych. Administrator nie udziela informacji żródeł pochodzenia danych osbom prywatnym i instytucjom (z wyjątkiem sądów powszechnych)